Live stream preview

Watch this video and more on Breathing Room - Guided Meditation for Calm and Inspiration

Watch this video and more on Breathing Room - Guided Meditation for Calm and Inspiration

அமைதி கிணறு The Well Of Calm (Tamil)

ஏகம் ஸர்கிள் (Tamil) • 8m 36s

Up Next in ஏகம் ஸர்கிள் (Tamil)

  • இறந்தவர்களுக்கு மோட்சம் Releasing The...

    இறந்தவர்களுக்குள் அமைதியைக் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு தியானம்.

    சைதன்யம் என்பது ஒன்று. உயிருள்ளவர்கள் மற்றும் இறந்தவர்கள் அனைவரும் இந்த சைதன்யத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த தியானம் இறந்தவர்களுக்கு அமைதியைக் கொடுக்கவும், ஆசீர்வாதங்களைத் கேட்கவும் உதவுகிறது.