Moon Meditations (Telugu)

Moon Meditations (Telugu)

అన్నమయ, ప్రాణమయ శరీరాలను పునరుద్ధరించడానికి మీలోకి చంద్రశక్తులను ప్రవహింపనీయండి.

చంద్రుని కళల మీద ఆధారపడి చంద్రుని నుండి వివిధ శక్తులు మీ ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. పాతదనంపోయి, కొత్తదనం పొందాల!. అయితే ఈ చంద్రధ్యానాలతో మీలో అద్భుతమైన మార్పుని రానివ్వండి.
రండి! కలసి చంద్రధ్యానాలు చేద్దాము.

Subscribe Share
Moon Meditations (Telugu)
 • Intro Moon Meditation (Telugu) చంద్ర ధ్యానం- పరిచయం

  అన్నమయ, ప్రాణమయ శరీరాలను పునరుద్ధరించడానికి మీలోకి చంద్రశక్తులను ప్రవహింపనీయండి.

  చంద్రుని కళల మీద ఆధారపడి చంద్రుని నుండి వివిధ శక్తులు మీ ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. పాతదనంపోయి, కొత్తదనం పొందాల!. అయితే ఈ చంద్రధ్యానాలతో మీలో అద్భుతమైన మార్పుని రానివ్వండి.
  రండి! కలసి చంద్రధ్యానాలు చేద్దాము.

 • New Moon Meditation (Telugu) అమావాస్య ధ్యానం

  అమావాస్య చంద్ర శక్తులను మీ అన్నమయ, ప్రాణమయ శరీరం లోనికి ప్రవహించనీయండి.

  అమావాస్య రోజున మీలోని గత భావోద్వేగాలను ప్రక్షాళన చేసుకుని, ఉజ్వల భవిష్యత్తును పొందండి. రండి! మాతో కలసి అమావాస్య ధ్యానం చేయండి.

 • Full Moon Meditation (Telugu) పౌర్ణమి ధ్యానం

  నిండు పున్నమి శక్తులను మీ అన్నమయ, ప్రాణమయ శరీరాలలోనికి ప్రవేశించినివ్వండి.

  మీకు నచ్చిన జీవితాన్ని జీవించుటకు, మీరు కోరిన కోర్కెలు నెరవేర్చుకొనుటకు సరియైన సమయం పౌర్ణమి. రండి! కలసి పౌర్ణమి ధ్యానం చేద్దాము.