ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ (Kannada)

ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ (Kannada)

ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

Subscribe Share
ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ (Kannada)
  • The Beautiful state Introduction (Kannada)

    ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.
    ಈ ಸರಳವಾದ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು - ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರಾದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ.