ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ಸ್ (Kannada)

ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ಸ್ (Kannada)

Subscribe Share
ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ಸ್ (Kannada)
 • ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧಗಳು (Kannada)

  ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾರವೇನು ? ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಾಜೀಯವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅವಲೋಕನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

 • ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳು (Kannada)

  ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿ.

  ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 • ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ (Kannada)

  ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ.

  ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

 • ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ (Kannada)

  ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಿರಿ.

  ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು (Kannada)

  ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಾಜೀಯವರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

  ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಏನೆಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಪ್ರಯಾಣದೊಳಗೆ ನಾವು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ...